Algemene voorwaarden

Art. 1 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met CareerMotion.

Art. 2 
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door CareerMotion schriftelijk zijn bevestigd. CareerMotion kan mitsdien ook nimmer worden gebonden door stilzwijgende aanvaarding van enige regeling. Bij strijd tussen een bijzondere bepaling en de algemene voorwaarden geldt de eerstgenoemde.

Art. 3 
Alle offertes van CareerMotion zijn vrijblijvend. Uit een overeenkomst met CareerMotion vloeit voor CareerMotion steeds slechts een inspanningsverbintenis voort.

Art. 4 
CareerMotion stelt, op basis van gegevens verstrekt door opdrachtgever, de inhoud van de opdracht gedetailleerd op schrift. Deze zogenaamde opdrachtbevestiging is de neerslag van de overeenkomst die de opdrachtgever en CareerMotion aangaan.

Art. 5 
De opdrachtbevestiging wordt in duplo aan de opdrachtgever ter hand gesteld. Door deze wordt een kopie voor akkoord getekend aan CareerMotion geretourneerd.

Art. 6 
Wijzigingen naderhand van de opdrachtbevestiging worden telkens geacht te zijn het verstrekken van een nieuwe opdracht. De opdrachtgever dient alsdan alle ter zake van de oorspronkelijke opdracht gemaakte externe kosten integraal, en de door CareerMotion bestede tijd tegen het geldende uurtarief te vergoeden, waarbij het bedrag van de eventuele aan de opdrachtgever in rekening gebrachte voorschotten als minimum geldt. 

Art. 7 
De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd een gegeven opdracht in te trekken. De opdrachtgever dient alsdan alle in verband met de opdracht door CareerMotion gemaakte externe kosten integraal, en de door CareerMotion bestede tijd tegen het geldende uurtarief te vergoeden, met als minimum de eventuele aan de opdrachtgever in rekening gebrachte voorschotten.

Art. 8 
Het honorarium en het in voorkomende gevallen te hanteren uurtarief dat CareerMotion voor haar diensten in rekening brengt, worden van tevoren met de opdrachtgever overeengekomen en in de opdrachtbevestiging vastgelegd.

Art. 9
Verder zijn eventuele externe kosten (zoals reis- en verblijfkosten en via CareerMotion in opdracht van de opdrachtgever uitbestede of ingehuurde diensten) voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 10
Alle in door CareerMotion uitgebrachte offertes en in opdrachtbevestigingen of andere stukken voorkomende bedragen zijn exclusief BTW.

Art. 11
De door CareerMotion verzonden facturen dienen uiterlijk op de 14e dag na factuurdatum op de rekening van CareerMotion te zijn bijgeschreven, zijnde deze dag een vervaldag. 

Art. 12
Voor iedere maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever met betaling van een factuur in gebreke is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan. Een beroep op schuldvergelijking komt de opdrachtgever niet toe. 

Art. 13
Indien een vordering door CareerMotion ter incasso uit handen is gegeven, is de opdrachtgever boven hoofdsom en rente wegens buitenrechtelijke incassokosten een bedrag verschuldigd ad 15% van de hoofdsom, met een minimum ad € 115,- per onbetaalde factuur, te verhogen met de omzetbelasting, terzake van door CareerMotion te lijden vermogensschade, onverminderd het recht van CareerMotion daarenboven het meerdere van de werkelijke met de incasso gepaard gaande kosten op de opdrachtgever te verhalen. 

Art. 14
Indien de opdrachtgever in verzuim is met betaling van een factuur, heeft CareerMotion het recht, onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever, haar werkzaamheden te staken dan wel op te schorten. Daarenboven heeft CareerMotion alsdan het recht de overeenkomst te ontbinden en volledige vergoeding te vorderen van de schade die CareerMotion lijdt en nog zal lijden, waartoe in elk geval behoort het nog onbetaalde gedeelte van het overeengekomen honorarium voor de totale overeenkomst, de gemaakte kosten en de te derven voordelen. 

Art. 15
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. CareerMotion sluit elke aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en derden uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten -daaronder begrepen gevolgschade- van kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij opdrachtgever in dienst zijn getreden.

Art. 16
Wordt de arbeidsovereenkomst met een door CareerMotion geplaatste kandidaat binnen 2 maanden na aanvang beëindigd, dan zal CareerMotion zonder kosten voor de opdrachtgever voor de wederom ontstane vacature opnieuw een gekwalificeerde kandidaat presenteren voor zover de beëindiging van de arbeidsovereenkomst CareerMotion te verwijten is. Dit onder voorwaarde dat de door CareerMotion reeds ingediende declaraties volledig zijn betaald en dat zowel opdrachtgever als betreffende medewerker de beëindiging van het dienstverband volledig en schriftelijk motiveert.

Art. 17
Indien de in het vorige punt bedoelde kandidaat binnen een jaar na beëindiging van het dienstverband alsnog in dienst treedt van de opdrachtgever of een met de opdrachtgever geaffilieerde onderneming, dan wordt de aldus gesloten arbeidsovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen tengevolge van tussenkomst van CareerMotion en is opdrachtgever terzake het volledige en afgesproken honorarium aan CareerMotion verschuldigd.

Art. 18
Gaat opdrachtgever (of een geaffilieerde onderneming) met een door CareerMotion schriftelijk gepresenteerde, in het kader van de selectieprocedure niet aanvaarde kandidaat binnen één jaar na dato alsnog een dienstverband aan, dan wordt de aldus gesloten arbeidsovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen tengevolge van tussenkomst van CareerMotion en is opdrachtgever terzake het volledige en afgesproken honorarium aan CareerMotion verschuldigd.

Art. 19
Indien de opdrachtgever bezwaren heeft tegen (de hoogte van) een factuur c.q. de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden is hij verplicht binnen 8 dagen na factuurdatum c.q. binnen 8 dagen nadat deze betreffende werkzaamheden zijn verricht, deze bezwaren schriftelijk en gemotiveerd aan CareerMotion kenbaar te maken. Na deze termijn wordt de opdrachtgever geacht facturen c.q. prestaties te hebben aanvaard en is het recht om bezwaar te maken onherroepelijk vervallen. In geval van geschillen wordt de betalingsverplichting van opdrachtgever nimmer opgeschort. 

Art. 20
Bij gegrondbevinding van bezwaren tegen prestaties van CareerMotion heeft CareerMotion de vrije keuze hetzij over te gaan tot het opnieuw verrichten van de werkzaamheden, dan wel tot terugbetaling van het in rekening gebrachte factuurbedrag voor zover betrekking hebbend op de niet naar behoren verrichte werkzaamheden.

Art. 21
CareerMotion verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen haar uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd en waarvan zij in redelijkheid moet begrijpen dat geheimhouding gewenst is.

Art. 22
Alle door CareerMotion geleverde geestelijke en materiële producten blijven haar eigendom. Gebruikmaking, openbaarmaking en verveelvoudiging ervan kunnen slechts geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CareerMotion.

Art. 23
Indien enige bepaling of onderdeel van een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, betreft deze nietigheid, vernietigbaarheid, uitsluitend de betreffende bepaling en dient deze zodanig gelezen te worden, dat hieraan de nietigheid en vernietigbaarheid ontnomen wordt, terwijl de strekking van de betreffende bepaling zoveel mogelijk gehandhaafd of benaderd blijft.

Art. 24
Op de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen beslist bij uitsluiting de daartoe bevoegde rechter.